Äldre och alkohol

Äldres alkoholkonsumtion behöver uppmärksammas mer i hälso-och sjukvården. Dessutom brister samarbetet inom socialtjänsten mellan de som arbetar med missbruk respektive äldreomsorg. Socialstyrelsens Öppna Jämförelser för äldreomsorgen som redovisades juni 2021 visade att runt hälften av kommunerna hade en samordning mellan äldreomsorgen och missbruksenheten. Bara 20 procent av kommunerna har rutiner som visar hur handläggare ska gå tillväga vid misstanke om risk- eller missbruk av alkohol bland äldre och endast 12 procent använder AUDIT inom äldreomsorgen.

Konferensen syfte var att presentera kunskapsläget utifrån svensk och internationell forskning, myndigheters ansvar och hur stödet fungerar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ytterligare syfte var att redovisa praktiska exempel på hur verksamheten kan vidareutvecklas och förstärkas när det gäller äldre och alkohol. Konferensen var 12 maj 2022 och genomfördes digitalt.

Presentationer

Alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre – översikt av svensk och internationell forskning
Sven Andreasson, professor i socialmedicin

Äldre med psykisk ohälsa och substansberoende
Susanne Rolfner Suvanto, tidigare utredare av nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Vilket ansvar har myndigheterna, vilka regler bör finnas och hur borde samverkan fungera?
Anders Printz

Psykisk hälsa och beroende – vad kan vårdcentralen göra?
Mikael Wibom, medicinsk rådgivare, processledare riktade hälsosamtal, Region Skåne

Äldre hemtjänstmottagare med missbruksproblem – förekomst, erfarenheter och svårigheter
Håkan Jönsson, professor och Tove Harnett, universitetslektor, Socialhögskolan i Lund

”En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen?” – en rapport från FoU Nordväst
Katarina Piuva, Stockholms universitet

Hur arbetar vi med Trygg och säker rutin hemma i Bergs kommun – ett sätt att fånga upp risk/missbruk i tidigt skede.
Fredrika Steen och Linda Toveskär, biståndshandläggare i Bergs kommun och Sara Stålhand, sjuksköterska, Hälsocentralen i Svenstavik

Samverkan mellan beroendeenheten och avdelningen för äldreomsorg i Täby kommun – äldre med hög alkoholkonsumtion och/eller missbruksproblematik
Malin Elwinger, enhetschef. Täby kommun

Bemötande, samspel och förhållningssätt – några praktiska fall
Agneta Björck, sjuksköterska Björkhälsan

Länkar till DUDIT E och Alkohol E

Vad händer när man börjar arbeta teambaserat och samordnat – självbestämmande eller tydlighet?
Åsa Swan, konsult i verksamhetsutveckling och samtalsterapeut

Scroll to top