Ordföranden har ordet, 22/3 2023

Idag har Stiftelsen RFMA genomfört en konferens om Legalisering av cannabis – vad kan det få för konsekvenser. Ca 60 personer deltog från myndigheter, Länsstyrelse, kommuner och regioner. Syftet var att bidra till en mer saklig debatt i frågan, som baseras mer på forskning och mindre på tyckande.

Programmet i sin helhet kan ni se på denna hemsida, under genomförda konferenser, där Erik Berg, Liberalernas ungdomsförbund ersatte representanten från Moderaternas ungdomsförbund som hoppade av i sent skede. Bland talarna fanns politiker, forskare och praktiker med kunskap om hur cannabis påverkar hälsan, vad forskningen säger om effekter från andra länder om legalisering av cannabis.

Håkan Leifman lyfte att forskningen inte är entydig om vad en legalisering av cannabis kan leda till. Det handlar främst om hur och var legaliseringen genomförs. Sannolikt kommer bruket öka och troligen även skadorna. Den vetenskapliga grunden för kriminalisering är emellertid svag och dess skadeverkningar relativt okända.

Erik Berg, ordförande i Liberalernas ungdomsförbund bedömde att konsumtion skulle öka, men att fler med tyngre problem skulle kunna få vård, men att det är viktigt att göra en utredning innan en sådan förändring skulle införas. Karin Rågsjö, ledamot i socialutskottet för V tycker att det är viktigt att lyssna på forskarna och titta på vilka modeller som finns och vilka erfarenheter man har från andra länder, men också att utgå från brukarnas behov och att det är viktigt att sätta in frågan i ett bredare perspektiv. Peter Allebeck, tror att det skulle påverka tillgängligheten men viktigt att inte tro att allt blir bättre, samtidigt som det är viktigt att skydda ungdom. Amir Englund understryker att det inte kommer ske i ett vakuum, att bruket troligen kommer öka och att skadorna kommer bero på hur det skulle genomföras. Peter Moilanen understryker också att det beror på hur det gör dvs hur tillgängligt det blir, men att konsumtionen sannolikt kommer öka, vilket i sin tur kommer bero på hur aggressivt cannabis kommer marknadsföras. Theresa Silva understryker också att det beror på hur man mäter förändringar.

På den avslutande frågan om vilka förändringar som behöver genomföras var panelen tämligen överens om att man behöver förstärka det förebyggande arbetet och börja tidigt, att stödja familjer, att utveckla vården, erbjuda boende och erbjuda en sammanhållande vårdkedja.

Inför konferensen hade RFMA även låtit Ipsos genomföra en undersökning av ett urval av befolkningen om vad de anser om legalisering av cannabis. Den visar att tre gånger fler är för en legalisering av cannabis idag jämfört med 2014. RFMA skickade även ut ett pressmeddelande om sammanställningen av resultaten. Utvärdering av konferensen blev väldigt positiv – 93% tyckte att de lärt sig någon nytt under konferensen, 98% tyckte att konferensen var bra eller mycket bra (48/50).

RFMAs nästa konferens kommer att genomföras den 9 maj och handla om Att anpassa insatserna inom beroendevården till brukarnas behov.

Gunborg Brännström, ordförande i RFMA

Scroll to top