Föreningen RFMA

Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA) är en politisk oberoende riksorganisation som sedan
mitten av 1950-talet har varit engagerad i frågor om alkohol- och narkotikapolitik samt missbruks- och beroendevård.

I RFMA:s stadgar sägs att RFMA ska:

  • Vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte när det gäller missbruks- och beroendevård samt bedriva opinionsbildning och utbildning inom området.
  • Stödja drogförebyggande och drogbehandlande verksamhet
  • Verka för en minskning av konsumtionen av alkohol, narkotika och andra droger samt av spel
  • Verka för att missbruksområdet får tillräckligt med vård- och behandlingsresurser

Sedan ett tjugotal år har förbundet varit inriktat på diskussion och kunskapsutbyte om olika aspekter på missbruk
för personer inom socialtjänsten, hälso- och sjukvård psykiatri och beroendevård inom heldygnsvård och kriminalvård. Detta har huvudsakligen skett genom att arrangera konferenser och seminarier som riktat sig till personer verksamma på fältet. RFMA:s bedömning är att det har saknats ett forum där olika kompetenser och erfarenheter inom området kan mötas, diskutera och utvecklas.

Scroll to top