Narkotikautredningen

7 februari Narkotikautredningens uppdrag och huvudsakliga förslag Thomas Lindén, särskild utredare i Narkotikautredningen Fördjupning av några av förslagen ­ tidiga vårdinsatser för unga och uppföljning av vårdinsatser Lina Pastorek, huvudsekreterare i Narkotikautredningen Skattning av omfattningen av det skadliga bruket/beroendet Anders Ledberg, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet Minskad dödlighet/skadereducerande insatser Anders Håkansson, professor...

Unga med substansbruksproblem

Vad hade de personer som kom till Maria mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö för problem år 2021 och hur såg trenderna ut. Mikael Dahlberg, Linneuniversitetet Hur såg de psykiska problemen ut bland ungdomar i öppenvård för substansbruksproblem i elva svenska städer. Torkel Richert, Malmö universitet Skillnader mellan flickor och pojkar i psykiska problem...

Kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar och skadligt bruk/beroende

Konferensen syftade till att fördjupa kunskapen om nedsatta kognitiva funktioner vid intellektuell funktionsnedsättningar (IF) och vid andra neuropsykiatriska diagnoser (npf) t.ex ADHD och autism. Personer med endast kognitiv förmåga missas ofta i utredning av beroendeproblematik, trots att de ofta har en förhöjd risk på grund av sina svårigheter. Konferensen gav fördjupade kunskaper om den...

Anpassa insatserna inom beroendevården till brukarnas behov

Kort och långsiktiga effekter av alkohol och narkotika somatiskt, psykiskt och kognitivt? Kristina Berglund, docent i psykologi, lektor på Göteborgs universitet, föreståndare för CERA Motivation ­ hur fångar vi den? Arne Gerdner, socionom, certifierad alkohol­ och drogbehandlare, senior professor i socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping Utredningsprocessen ­ vad behöver vi initialt veta och vad...

Legalisering av cannabis – vad kan det få för effekter?

Under de senaste åren har det varit flera som lyft frågan om legalisering av cannabis. Syftet med denna konferens var att med stöd av forskare och andra aktiva fördjupa kunskapen om vad legalisering av cannabis kan få för konsekvenser. Legalisering av cannabis ska inte förväxlas med avkriminalisering. Konferensen hade fokus på följande frågeställningar: 1....

Fysisk aktivitet som skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och beroende för barn och unga 9 februari

Hur kan samhället bli bättre på att främja fysisk aktivitet bland unga? Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS Regeringens förslag på införande av fritidskort ­ hur ska det fungera? Petra Norebäck, statssekreterare hos socialminister Jakob Forsmed Jämlik hälsa för alla ­ insatser för barnfamiljer i socioekonomiskt svaga områden. Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare, En Frisk generation E­sport,...

Läkemedelsberoende 8 november 2022

Narkotikaklassade läkemedel har en viktig funktion vid särskilt svåra problem och under kort tid. Med narkotikaklassade läkemedel avses lugnande medel s.k. bensodiazepiner, sömnmedel och smärtstillande medel dvs opioider. Narkotikaklassade läkemedel kan vara beroendeframkallande. Långvarig användning av narkotikaklassade läkemedel kan leda till en mängd biverkningar, varav de mer allvarliga är ökad ångest, depression, försämrad sömn, allmän...

Spel om pengar

Spel om pengar har tydliga samband med ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem. Det är vanligt att personer med spelproblem även har problem med alkohol, droger och psykisk ohälsa. Genom att förebygga spelproblem kan vi minska psykisk ohälsa och allvarliga konsekvenser som suicid. Sedan 2018 har kommuner och regioner ett uttalat ansvar när det gäller...

Äldre och alkohol

Äldres alkoholkonsumtion behöver uppmärksammas mer i hälso-och sjukvården. Dessutom brister samarbetet inom socialtjänsten mellan de som arbetar med missbruk respektive äldreomsorg. Socialstyrelsens Öppna Jämförelser för äldreomsorgen som redovisades juni 2021 visade att runt hälften av kommunerna hade en samordning mellan äldreomsorgen och missbruksenheten. Bara 20 procent av kommunerna har rutiner som visar hur handläggare...

Lokalsamhället som förebyggande och främjande arena

Konferensen syftade till att öka kunskapen om hur lokalsamhället kan förebygga sociala problem som ofta har en koppling till alkohol- och narkotikaanvändning. Den uppmärksammade hur lokalsamhället kan förebygga sociala problem som ofta har en koppling till alkohol- och narkotikaanvändning. Det är särskilt angeläget när socialtjänsten nu förväntas stärka sitt förebyggande arbete. Vi breddar perspektivet...

Scroll to top