Läkemedelsberoende 8 november 2022

Narkotikaklassade läkemedel har en viktig funktion vid särskilt svåra problem och under kort tid. Med narkotikaklassade läkemedel avses lugnande medel s.k. bensodiazepiner, sömnmedel och smärtstillande medel dvs opioider. Narkotikaklassade läkemedel kan vara beroendeframkallande. Långvarig användning av narkotikaklassade läkemedel kan leda till en mängd biverkningar, varav de mer allvarliga är ökad ångest, depression, försämrad sömn, allmän...

Spel om pengar

Spel om pengar har tydliga samband med ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem. Det är vanligt att personer med spelproblem även har problem med alkohol, droger och psykisk ohälsa. Genom att förebygga spelproblem kan vi minska psykisk ohälsa och allvarliga konsekvenser som suicid. Sedan 2018 har kommuner och regioner ett uttalat ansvar när det gäller...

Äldre och alkohol

Äldres alkoholkonsumtion behöver uppmärksammas mer i hälso-och sjukvården. Dessutom brister samarbetet inom socialtjänsten mellan de som arbetar med missbruk respektive äldreomsorg. Socialstyrelsens Öppna Jämförelser för äldreomsorgen som redovisades juni 2021 visade att runt hälften av kommunerna hade en samordning mellan äldreomsorgen och missbruksenheten. Bara 20 procent av kommunerna har rutiner som visar hur handläggare...

Lokalsamhället som förebyggande och främjande arena

Konferensen syftade till att öka kunskapen om hur lokalsamhället kan förebygga sociala problem som ofta har en koppling till alkohol- och narkotikaanvändning. Den uppmärksammade hur lokalsamhället kan förebygga sociala problem som ofta har en koppling till alkohol- och narkotikaanvändning. Det är särskilt angeläget när socialtjänsten nu förväntas stärka sitt förebyggande arbete. Vi breddar perspektivet...

RFMA:s digital konferens samsjuklighet

Konferensen diskuterade vilka brister finns i dagens stöd till personer med beroende och samtidig psykisk ohälsa. Samsjuklighetsutredningens förslag för att förbättra situationen presenterades och olika aktörer gav sin syn på situationen idag och hur förändringen ska gå till. Konferensen var indelad i fem områden Samsjuklighetsutredningens förslag Vad har gjorts och vad görs idag? Implementering...

RFMA:s digitala konferens om uppföljning av beroendevården

Om vården ska få avsedd effekt måste insatserna systematiskt följas upp både på individ och verksamhetsnivå. Konferensens fokus var att tydliggöra hur missbruks- och beroendevården kan följas upp på individ- och verksamhetsnivå och hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan utveckla innehållet i sitt arbete systematiskt.  Det finns många enkla metoder för att följa...

RFMA:s digitala konferens om förebyggande insatser

Frågeställningen för denna konferens var hur tidiga förebyggande insatser mot alkohol- narkotikabereonde och kriminalitet kan stärkas bland barn och unga. Konferensen hade fokus på att tydliggöra vad förebyggande insatser är och vilka konkreta insatser som kan implementeras. Konferensen sändes digitalt på zoom och hade 130 deltagare. I programmet nedan finns de presentationer som föreläsarna...

Covid-19 och psykisk hälsa, alkohol-, narkotika- och spelberoende

Coronapandemin kom plötsligt. En del hamnade i karantän, en del blev deltidspermitterade, en del företag gick i konkurs, en del blev arbetslösa, många äldre avled utan anhöriga på dödsbädden, många fick problem att få tid i vården även för andra problem, många blev sjukskrivna, många gymnasieelever tvingades plugga hemifrån och många vuxna fick sitta...

Scroll to top