Styrelsen

Gunborg Brännström

Ordförande, fil.kand, sociolog, senior rådgivare i drogförebyggande arbete och missbruks- och beroendevård. Tidigare projektchef på SKL(Kunskap till praktik), utveckling av missbruks- och beroendevården och utvecklingschef i Alkoholkommittén.

Profilfrågor: alkoholpolitik, prevention, beroendevård, brukarinflytande, implementering

Jessika Spångberg

Utredare och forskare. Fil. dr. inom folkhälsa. Arbetat med olika aspekter av samhällets insatser mot missbruksfrågor och jämlikhet i hälsa. Arbetar även med kunskapsstyrningsfrågor inom socialtjänsten.

Profilfrågor: Prevention, folkhälsa, spelberoende, genus och ungdomsfrågor kopplade till missbruk.

Håkan Leifman

Doktor i sociologi. Mångårig erfarenhet som forskare och expert /utredare inom ANDTS området. Tidigare direktör på CAN och tidigare chef på STAD.

Profilfrågor: prevention och policyfrågor, epidemiologi och kartläggningar

Therese Reitan

Docent och lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola och forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Profilfrågor: missbruk, alkohol- och drogpolitik, vårdens organisering samt välfärdsforskning.

Anders Arnsvik

Socionom/master i socialt arbete. Tidigare utredare på en kommunalägd FoU enhet samt mångårig erfarenhet av praktiskt socialt arbete inom socialtjänstens missbruksvård.

Profilfrågor: socialpolitik, socialtjänst.

Peter Hagberg

Socionom. Enhetschef på Socialförvaltningen i Lund med ansvar för insatser inom barn- och ungdomsvård såsom familjebehandling, föräldrastöd, stöd till barn samt vård-och stödsamordning.

Profilfrågor: socialtjänst, samverkan, insatser för barn och unga

Åsa Magnusson

Psykiatrisjuksköterska, enhetschef på Beroendemedicinska enheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Lars-Håkan Nilsson

Specialist i allmän- och rättspsykiatri, Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK.

Christina Scheffel Birath

Med. dr, leg psykolog, enhetschef Läkemedel och hälsa Beroendecentrum Stockholm.

Profilfrågor: beroendevård, alkohol- och läkemedelsberoende, psykologisk behandling.

Anders Tengström

Leg. psykolog. docent i psykologi. Anders har under många år varit verksam inom forskning som rör ungdomar och missbruk inklusive psykisk ohälsa.

Maria Laag

Administratör, Socionom.

Scroll to top