Styrelsen

Gunborg Brännström

Ordförande, fil.kand, sociolog, senior rådgivare i drogförebyggande arbete och missbruks- och beroendevård. Tidigare projektchef på SKL(Kunskap till praktik), utveckling av missbruks- och beroendevården och utvecklingschef i Alkoholkommittén.

Profilfrågor: alkoholpolitik, prevention, beroendevård, brukarinflytande, implementering

Jessika Spångberg

Utredare och forskare. Fil. dr. inom folkhälsa. Arbetat med olika aspekter av samhällets insatser mot missbruksfrågor och jämlikhet i hälsa. Arbetar även med kunskapsstyrningsfrågor inom socialtjänsten.

Profilfrågor: Prevention, folkhälsa, spelberoende, genus och ungdomsfrågor kopplade till missbruk.

Håkan Leifman

Doktor i sociologi. Mångårig erfarenhet som forskare och expert /utredare inom ANDTS området. Tidigare direktör på CAN och tidigare chef på STAD.

Profilfrågor: prevention och policyfrågor, epidemiologi och kartläggningar

Peter Hagberg

Socionom. Enhetschef på Socialförvaltningen i Lund med ansvar för insatser inom barn- och ungdomsvård såsom familjebehandling, föräldrastöd, stöd till barn samt vård-och stödsamordning.

Profilfrågor: socialtjänst, samverkan, insatser för barn och unga

Nima Najafi

Socionom. Verksamhetschef FoU-socialtjänst med angränsande hälso- och sjukvård, Region Uppsala. Mångårig erfarenhet av arbete som chef och arbete på olika nivåer i offentlig verksamhet – inom såväl kommunal som statlig regi.

Profilfrågor: socialtjänst, psykosocialt stöd och behandling för vuxna med beroendeproblematik, samverkansfrågor

Marit Grönblad Eskel

Fil. dr. i sociologi, utredare. Arbetar bland annat med att systermatidsera forskning inom socialtjänst och funktionshinder området. Har länge arbetet med frågor som rör psykisk hälsa i bred bemärkelse, samt patienter och brukares delaktighet .

Profilfrågor: kunskapsstyrning, delaktighet, psykisk hälsa, implementering.

Kristina Berglund

Docent i psykologi. Arbetar som lektor och forskare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Håller i flera kurser inom universitet som rör psykologin bakom riskbruk och beroendeproblematik. Är också föreståndare för centrumbildningen CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) vid Göteborgs Universitet.

Profilfrågor: Psykologiska aspekter av riskbruk och beroendeutveckling hos ungdomar och vuxna. Uppföljning av behandling av beroendeproblematik.

Torkel Richert

Docent i socialt arbete. Arbetar som lärare och forskare på institutionen för socialt arbete, Malmö universitet. Undervisar framförallt om alkohol- och narkotikaproblem på socionomprogrammet, masterprogrammet i socialt arbete samt masterprogrammt i sexologi.

Profilfrågor: Vardagsliv, utsatthet och risker för personer som använder narkotika, narkotikapolitik och insatser på narkotikaområdet, anhörigas situation och hjälpbehov.

Anders Tengström

Leg. psykolog. docent i psykologi. Anders har under många år varit verksam inom forskning som rör ungdomar och missbruk inklusive psykisk ohälsa.

Sara Lövenhag

Legitimerad psykolog och medicine doktor med fokus på samsjuklighet inom barn- och ungdomspsykiatri. Arbetar som chef för forskning och uppföljning på Statens institutionsstyrelse och har mångårig erfarenhet av metod- och verksamhetsutveckling, implementering och utbildning avseende behandling i social tvångsvård. Aktiv i samverkansfrågor mellan stat, region och kommun.

Profilfrågor: social tvångsvård, samsjuklighet, samverkansfrågor, verksamhetsutveckling och implementering, samt forskning och kunskapsstyrning i offentlig verksamhet.

Scroll to top