Arkiv

Den 22 mars genomförde vi Stiftelsen RFMAs andra digitala konferens i år om Lokalsamhället som förebyggande och främjande arena. Ca 50 personer deltog och majoriteten av deltagarna kom från socialtjänsten i hela Sverige. Tre kommuner skickade minst fem personer, medan det från Falköpings kommun deltog tolv personer. Konferensen utgick från en problembild med fokus på skolk, mobbning och utanförskap och övergick sen till att sätta fokus på hur problemen kan förebyggas tidigt och hur det främjande arbetet som utgår från risk- och skyddsfaktorer kan förhindra att problem utvecklas.

Utvärderingen av konferensen var väldigt positiv – 100 procent av deltagarna hade lärt sig något nytt som de hade nytta av i sitt jobb och 54 procent tyckte att konferensen som helhet var bra och 46 procent att den var mycket bra.

På RFMAs styrelsemöte den 21 mars diskuterade vi bland annat hur vi skulle kunna vidareutveckla verksamheten i dialog med deltagarna i våra konferenser för att ännu bättre kunna möta deltagarnas kompetensbehov. Styrelsen beslutade att vi skulle erbjuda medlemmarna i RFMA fyra gratis seminariemöten under hösten, rabatt på heldagskonferenserna och en möjlighet att i dialog med RFMA utveckla verksamheten vidare.

Vi fattade också beslut om Stiftelsen RFMAs kommande digitala konferens som ska genomföras den 12 maj och ha fokus på Äldre och alkohol. Programmet kan du ta del av på vår hemsida.

Vi diskuterade också hur det går med Samsjuklighetsutredningens förslag. Eftersom sista dagen för att skicka in remissvaren till Socialdepartementet var den 30 mars, lär det dröja till hösten innan det fattas beslut om hur regeringen går vidare.

När det gäller ANDTS strategin har regeringen beslutat att det blir en skrivelse och inte en proposition, vilket innebär att den inte blir förankrad i de politiska partierna och inte får samma tyngd som om det blev en proposition. Skrivelsen lämnades över den 22 mars 2022 till riksdagen. Tråkigt tycker vi i RFMA som tycker att förankring är viktig för att arbetet ska bli långsiktig och hållbart.

Vi återkommer med mer synpunkter på innehållet i skrivelsen efter diskussion i styrelsen den 21 april.

Gunborg Brännström
Ordförande

På torsdag, den 10 februari, ska vi genomföra Stiftelsen RFMAs första konferens för i år. Temat är Föräldraskapsstöd som vi speglar utifrån olika perspektiv, allt ifrån vikten av att stödja föräldrar till vikten av att anpassa stödet till olika föräldragrupper och föräldrar med olika behov. Inbjudan har lockat 150 personer att anmäla sig till den digitala konferensen, en klar majoritet kommer från socialtjänsten, men en stor andel även från regionerna, några från Socialstyrelsen, några från civilsamhällets organisationer och en representant från ett universitet.

13 kommuner har valt att anmäla fem personer vardera till konferensen för att erhålla den rabatt vi erbjuder – om en och samma person anmäler fem personer. Vi tycker att det är viktigt att flera från en arbetsplats deltar och tillsammans får ny kunskap. Det ökar förutsättningarna för utveckling på hemmaplan.

I dagarna inleder vi en samtalsserie på vår hemsida där vi fördjupar oss i olika aktuella, viktiga frågor. Den första frågan som vi fördjupar oss i är Agenda 2030. Till detta första samtal har vi fått ett bidrag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Vad handlar Agenda 2030 om? Hur kommer den utvecklingen att påverka ANDT frågorna? Eller kan de strukturer och det fördjupade arbete som bedrivits under många år inom ANDT området påverka utvecklingen av Agenda 2030? Håkan Leifman, styrelseledamot i RFMA leder samtalet med Gabriel Wikström, tidigare socialminister och numera nationell samordnare för Agenda 2030. Vi kommer erbjuda alla i våra nätverk att ta del av samtalet för att se hur detta fungerar och om det uppskattas. Om det faller väl ut, vilket vi hoppas, kommer vi gå vidare med fler fördjupade intervjuer.

Men vi kommer naturligtvis också fortsätta med att planera och genomföra konferenser i angelägna frågor. Nästa konferens kommer vi genomföra den 22 mars och temat för den konferensen är: Lokalsamhället som förebyggande och främjande arena.

Hur du anmäler dig till den konferensen ser du under kommande konferenser här på hemsidan. Missa inte den!

Gunborg Brännström
Ordförande

Denna vecka har vi genomfört höstens andra konferens som handlade om Samsjuklighetsutredningen. Till konferensen hade 177 personer anmält sig, närmare 100 personer kom från kommuner, närmare 50 från regioner men även representanter från civilsamhället, myndigheter och privata vårdgivare deltog. Flera kommuner och regioner hade också anmält minst fem personer, för att få den rabatt vi erbjuder. Det tycker vi är en lyckad strategi, eftersom det ger förutsättningar för utvecklingsdiskussioner i verksamheten efter konferensen.
Anders Printz, utredare, inledde med att redovisa förslagen i stora drag. Han beskrev hur de arbetat och att de inlett arbetet med att fråga personer med samsjuklighet vad de ville ha för stöd. Fokus låg på tidig hjälp, stöd och vård som är lätt att hitta, tillgång till fungerande behandling som är anpassad, stöd och vård som hänger ihop, inte bli utslängd från vård, bli lyssnad på och bli behandlad med respekt, blir stärkt i sin förmåga, en fungerande vardag, en person man kan lita på som följer med i hela processen, att vården även ger stöd till nätverket.

Huvudförslaget var ett samlat ansvar för behandling hos regioner, obligatoriskt sprututbyte som utvecklas till lågtröskelverksamhet, fyra huvuduppdrag för socialtjänsten inom området skadligt bruk och beroende, en samordnad vård- och stödverksamhet, HVB placeringar en socialtjänstinsats och ett program för ökat brukarinflytande och minskad stigmatisering. Det är en genomgripande reform under fem år, med en nationell stödstruktur, stimulansmedel och resursöverföringar.

Under dagen presenterade bland annat Åsa Magnusson, enhetschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala hur de startat en process tillsammans med socialtjänsten i länet för att få förändringen att fungera. Pär Johansson, förbundschef i Värmland redovisade hur det hade processat fram ett gemensam HVB-hem för unga med samsjuklighet. Under konferensen fördjupade Lotta Borg Skoglund, psykiatriker och beroendeläkare även tidig upptäckt och insatser för unga med neuropsykiatriska problem och Liria Ortiz, legitimerad psykolog och psykoterapeut berättade om en manual för behandling vid samsjuklighet som kombinerade MI, KBT och ACT och som kommer från tryckeriet i februari.

Dagen avslutades med att några personer reflekterade över förslagen. Agneta Öjehagen, professor i psykiatri var först ut och hon underströk vikten av att all behandling samlades hos regioner, att det skulle leda till ökade möjligheter till samordnade behandlingar mellan psykologisk, psykosocial och läkemedelsbehandling inklusive somatiskt vård. Hon lyfte några utmaningar – hur blir fördelningen mellan primärvård, beroendevård och psykiatri, kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården, samordning med socialtjänsten vid behov och vilka ska tillhöra den särskilda vård- och stödenhet som föreslås.

Stefan Borg, psykiatriker och tidigare chef för Beroendecentrum Stockholm underströk vikten av att nu få det att fungera. Hur kan vi nu få ut resurserna? Han nämner vikten av att inte glömma primärvården som behandlar riskbruk – av de patienterna har en stor majoritet även psykisk ohälsa. Han nämner också stöd till anhöriga som idag är svårt inom hälso- och sjukvården. Slutligen lyfter han vikten av utbildning och kompetensutveckling – ett långsiktigt system krävs – och implementering med ett nationellt stöd och statsbidrag.

Isabell Åkesson, ordförande i Riksförbundet för regionala Brukarråd och Sari Karlsson som sitter i deras styrelse, lyfter särskilt vikten av den vård och stödenhet som Anders Printz föreslog. De säger också att det inte är brist på vård men däremot rätt vård. De understryker också att professionen frågar brukarna vad de tycker, dvs viktigt att bli lyssnad på. Slutligen lyfter de att eftervården inte fungerar och att det är viktigt med stödperson som finns med brukaren.

Joar Guterstam, specialist i psykiatri och ordförande i Svensk förening för beroendemedicin, säger att föreningen är starkt positiva till utredningen som helhet, men förslagen innebär stora omställningar som måste ske gradvis. De farhågor han lyfter är – blir det svårt att få kompetens på plats, riskerar den samordnade vård och stödverksamheten att bli ytterligare en separat aktör med nya gränsdragningsproblem och riskerar beroendeområdet som helhet att få mindre resurser.

Alla presentationer hittar du som pdf:er på www.rfma.se

Konferensen avslutades som vanligt med en enkel utvärdering som visade att 94 % tyckte att konferensen som helhet hade varit bra eller mycket bra, att 95 % hade lärt sig något under konferensen som de hade nytta av i jobbet.

Detta var Stiftelsen RFMAs sista konferens för i år, men nästa konferens kommer att äga rum den 10 februari och en inbjudan till den kommer inom kort. Den kommer att ha fokus på föräldraskapsstöd.

Trevlig Lucia, god jul och gott nytt år!

Gunborg Brännström
Ordförande

Nu är många tillbaka på jobbet efter en underbar sommar, så nu antar jag att de flesta har samlat energi för att kavla upp armarna och sätta igång med att driva och utveckla det viktiga arbete som ni jobbar med till vardags. Under hösten kommer ni ha chans att inspireras till att öka era kunskaper och utveckla era verksamheter, bland annat med stöd av RFMAs konferenser.

Stiftelsen RFMA hade planerat att genomföra tre spännande konferenser – en om ANDT och Agenda 2030, en om Narkotikapolitik och förebyggande insatser och en konferens om Samsjuklighet utifrån samsjuklighetsutredningen.

Tyvärr har vi nu insett att konferensen om ANDTS och Agenda 2030 inte kommer att kunna genomföras, eftersom vi har fått in för få anmälningar. Nu satsar vi istället fullt ut på vår kommande konferens om Narkotikapolitik och förebyggande insatser den 13 oktober. Det programmet är väldigt intressant så missa inte att anmäla dig till den! Narkotikafrågan är ju högaktuell nu.

Idag har vi på styrelsen i RFMA även diskuterat Regeringens ANDTS strategi och var väldigt överens om att det behövs en strategi som stöd för utveckling på nationell, regional och lokal nivå, men den måste vara konkret, baseras på tydliga mål och kompletteras med årliga handlingsplaner. Dessutom behövs ett Kunskapscenter som stöd för utvecklingen.

En högaktuell fråga som också diskuterades kort var den nya skriften ”Svart bälte i föräldraskap” – att lösa vardagen i NPF-familjer av Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson.

Den kommer troligen presenteras närmare på en av vårens konferenser som troligen kommer ha fokus på föräldrastöd. Ha nu en trevlig höst och missa inte konferensen om Narkotikapolitik och förebyggande insatser den 13 oktober.

Gunborg Brännström
Ordförande

I veckan har vi genomfört konferensen om Narkotikapolitik och förebyggande insatser. Konferensen hade lockat nästan 100 deltagare. Majoriteten av deltagarna kom från socialtjänsten. Fem kommuner hade anmält fem deltagare vardera vilket är glädjande eftersom det ger bättre förutsättningar för viktiga diskussioner i kommunen som grund för utveckling.

Vid sidan av deltagare från kommunerna kom deltagare även från frivilligorganisationer, regioner, myndigheter, universitet, regeringskansliet och riksdagen. Statssekreteraren Tobias Lundin Gerdås redovisade i slutet av konferensen vilka initiativ som regeringen tagit när det gäller Folkhälsobaserad narkotikapolitik.

Fokus låg på vårdinsatser och inga extra pengar hade avsatts till det förebyggande arbetet som lyfts i ANDTS strategin, däremot hade de avsatt 2,2 miljarder per år även för 2023 och 2024 till psykiatrin. Maria Renström, tidigare kanslichef på Mobilisering mot narkotika och även tidigare ansvarig för ANDT kansliet på departementet underströk vikten av en långsiktigt samordnad och hållbar struktur för det förebyggande arbetet.

Hon var orolig för att vi var på väg mot en återgång till ett stuprörstänkande. 85 procent av konferensdeltagarna tyckte att konferensen var bra eller mycket bra och nästa 90 procent svarade att de fått ny kunskap som de kunde använda i sitt arbete.

Alla Ppt – presentationer som gjordes på konferensen ligger på www.RFMA.se

Deltagarna ville att vi skulle prioritera en konferens om uppföljning av lokalt förebyggande arbete, beroende och läkemedel, föräldrastöd och insatser om alkohol, läkemedel och äldre. Konferenser på de områdena planerar vi att genomföra under år 2022.

Nästa konferens, som blir den sista för i år, kommer handla om

Samsjuklighet och ska genomföras den 23 november. Även den kommer genomföras digitalt och programmet till den kommer inom kort ligga på vår hemsida.

Gunborg Brännström
Ordförande

Jag är – som relativt ny ordförande – stolt över att RFMA nu utvecklar och moderniserar föreningen och stiftelsen genom att bland annat utveckla hemsidan, besluta om nya aktuella teman för kommande konferenser, förenklar administrationen och diskuterar andra nya erbjudanden.

Sedan maj år 2020 har vi p.g.a. Corona bara genomfört digitala konferenser, vilket har uppskattats av personal som är verksamma långt ifrån Stockholm, medan vi är många som tycker att det är trist att vi aldrig kan samlas på konferenser, knyta nya kontakter och prata med kollegor vid sidan av programmet. Eftersom vi tack vare de digitala konferenserna når intresserade från hela landet kommer vi fortsätta att genomföra digitala konferenser, men samtidigt, så fort det är möjligt även kombinera dem med fysiska konferenser.

Genom enkla utvärderingar på våra digitala konferenser får vi svar av deltagarna på vilka teman de önskar att vi ska prioritera och genom den kommunikationen strävar vi efter att bättre möta deltagarnas önskemål och behov. Vår ambition är också att bli aktivare i samhällsdebatten när det gäller förebyggande insatser och insatser som syftar till att utveckla beroendevården. Styrelseledamöterna i RFMA besitter tillsammans en djup kompetens i dessa frågor.

Jag ser fram emot en kontinuerlig dialog med professionella i syfte att RFMA ska bidra till att implementera kunskapsbaserade insatser i verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Gunborg Brännström
Ordförande

Scroll to top