Om oss

RFMA är en politiskt oberoende riksorganisation som sedan lång tid arbetat med opinionsbildning inom missbruksområdet och med institutionsbaserad vård och behandling.

För närvarande är förbundet i första hand inriktat på att vara en plats för diskussion och kunskapsutbyte när det gäller alkohol- och narkotikafrågor för personer verksamma inom sjukvårdens beroendevård och psykiatri, inom socialtjänsten och inom institutionsvård och kriminalvård. Formen för detta är konferenser och seminarier, artiklar i tidskrifter samt remissyttranden och bokförsäljning. Den valda inriktningen beror på att det länge saknats ett forum där personal med olika kompetenser och erfarenheter inom området kan mötas och diskutera och utvecklas.

RFMA har mot denna bakgrund skapat en styrelse bestående av personer verksamma inom områden som ligger nära eller inom den valda verksamhetsinriktningen. RFMA har också ansett det angeläget att i styrelsen ha med såväl forskare som personer verksamma i den vardagliga missbruksvården och behandlingen.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med stiftelsen RFMA och verksamhetsformernas är under övervägande. Målet är att verksamheten skall ha en stabil grund och kunna fortsätta under överskådlig tid.

Scroll to top