Stiftelsen RFMA

Stiftelsen RFMA bildades för 2017. Stiftelsen ska i samverkan med föreningen RFMA

– verka för opinionsbildning och utbildning inom drogområdet

– stödja drogförebyggande och behandlande verksamhet

– verka för en minskning av totalkonsumtionen av alkohol, narkotika och andra droger

– verka för tillförsel av tillräckliga vård- och behandlingsresurser till drogområdet

– utgöra ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för personer verksamma inom hälso- och sjukvård (beroendevård och psykiatri), socialtjänst, institutionsvård och kriminalvård när det gäller alkohol- och narkotikafrågor- både när det gäller förebyggande insatser och vård- och behandlingsinsatser

Både forskare och personer som har erfarenhet av vardagligt förebyggande arbete och missbruks- och beroendevård finns med i styrelsen.

Sen hösten 2021 har Stiftelsen tagit över all konferensverksamhet från föreningen RFMA och genomför mellan fyra och sex konferenser per år.

Scroll to top