RFMA:s digitala konferens om Föräldraskapsstöd

10 februari

Barn som tidigt i livet bryter mot normer löper större risk än andra att utveckla problem och ett kriminellt beteende i vuxen ålder. Det är viktigt med tidigt förebyggande insatser i syfte att förebygga problem, missbruk och psykisk ohälsa. En bra relation till föräldrar är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn. Genom stöd i sin föräldraroll får föräldrar bättre förutsättningar att bygga upp en god relation, en god kommunikation, tydliga gränser och att samarbeta med andra föräldrar om problem uppstår. Alla föräldrar kan behöva tips och stöd, men det är viktigt att anpassa föräldrastödet till olika åldrar och grupper.

Konferensen var indelad i följande områden:

  • Nationell strategi för föräldraskapsstöd – vilka metoder används mest?
  • Vad säger forskningen när det gäller effekter av olika metoder, implementering etc.?
  • Vad bör insatserna innehålla? Exempel på metoder för att anpassa stöd till olika föräldragrupper ges
  • Vad bör förbättras?
  • Vad krävs för en hållbar utveckling dvs för att varje geneneration föräldrar ska få stöd?

Presentationer

Varför föräldraskapsstöd? Vilka metoder används i flest kommuner?
Tony Boman, utredare Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Vilka typer av föräldraskapsstöd är beforskade och har effekt? Har digitala program samma effekt? Implementering – vad krävs?
Martin Forster, barnpsykolog och forskare på KI

Vad alla föräldrar borde få veta
Kajsa Lönn Rhodin, psykolog, psykoterapeut

Föra barnen på tal – stöd till föräldrar i behandling för beroende/psykisk ohälsa
Heljä Pihkala, överläkare Region Västerbotten

STRATEGI – föräldraskapsstödsprogram för föräldrar till barn och tonåringar med ADHD
Lina Poltrago, verksamhetschef Sinus

Föräldraskapsstödsmaterial för frihetsberövade – för våra barns skull
Madeleine Kattel, verksamhetschef Bufff (barn och unga med föräldrar i fängelse)

Föräldraskapsstöd till nyanlända somaliska föräldrar. Connect kompletterat med kunskap om barnkonventionen, ungdomsstöd samt auktoritärt och kommunikativt föräldrastöd förmedlat på somaliska
Fatumo Osman, docent Högskolan Dalarna

Svart bälte i föräldraskap – stöd till föräldrar med barn med neuropsykiatriska problem
Martina Nelson, psykolog SMART

Når vi alla föräldrar? Vad är det som hindrar föräldrar att delta? Vad borde vi göras för att nå fler föräldrar?
Camilla Pettersson, tidigare samordnare för Länsstyrelsernas föräldraskapsstöd

Tydliga mål från nationell nivå, utbildning för utbildare tillgänglig stöd från länsnivå, förankring på ledningsnivå lokalt och kontinuerlig uppföljning
Marit Grönberg Eskel, projektledare SBU

Så här stödjer vi utvecklingen lokalt från länsnivå
Marie Cesares Olsson, utvecklingsledare Region Örebro län

Så här jobbar vi systematiskt med föräldraskapsstöd i Sjöbo kommun i samarbete med förskolor och skolor
Tomas Olofsson, samordnare/utbildare föräldraskapsstöd Sjöbo kommun
Petra Löfgren, samordnare/utbildare föräldraskapsstöd Sjöbo kommun

Scroll to top