Lokalsamhället som förebyggande och främjande arena

Konferensen syftade till att öka kunskapen om hur lokalsamhället kan förebygga sociala problem som ofta har en koppling till alkohol- och narkotikaanvändning. Den uppmärksammade hur lokalsamhället kan förebygga sociala problem som ofta har en koppling till alkohol- och narkotikaanvändning. Det är särskilt angeläget när socialtjänsten nu förväntas stärka sitt förebyggande arbete.

Vi breddar perspektivet och fokuserar på hur verksamheter i lokalsamhället enskilt och i samverkan kan bidra till en tryggare miljö samt främja hälsa och framtidstro. Att klara skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för ungas hälsa, välfärd och livsmöjligheter. Det framkom nyligen att av de ca 100 000 elever som lämnade årskurs 9 år 2020 saknade 16 500 godkända betyg. En orsak till det kan vara hög frånvaro och skolk. Mångas skoldag präglas av mobbning och vi vet att mobbning i skolan är en risk för kriminalitet senare i livet – det gäller både offer och förövare. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor uppgår antalet ungdomar 16-29 år som varken arbetar eller studerar i Sverige och 2019 till 145 000 personer. Konferensen uppmärksammar även utmaningar i storstäderna där befolkningen växer kraftigt och med dem förorterna. Den snabba expansionen skapar stora utmaningar när det gäller bostäder, transporter och samhällsservice – men även när det gäller den sociala sammanhållningen

Konferensen bestod av fyra delar:

-problem som kan förebyggas genom samverkan och som framför allt är kopplade till alkohol- och narkotikaanvändning
-betydelsen av tidiga insatser.
-erfarenheter från Norrtälje och Botkyrka och deras arbete för ökad trygghet och minskade problem.
-projektet Reinvent där ett stort antal aktörer gått ihop och samverkar för att utveckla boendemiljön i Huddinge och Flemingsberg.

Presentationer

Skolk, skolfrånvaro och mobbning – hur stora är problemen och hur ser sambanden ut med skoltrivsel, ANDT och psykosomatiska problem?
Viktoria Åström, utredare CAN

Hur har vi arbetat för att främja skolnärvaro i Knivsta?
Johanna Lindqvist, rektor och Liselotte Sjögren, ansvar för socialtjänstens råd och stöd

Mobbning – hur kan det förebyggas systematiskt i skolan – Gävlemodellen presenteras.
Silvia Edling, professor i didaktik Högskolan i Gävle

Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar mellan 16 -29 år-hur många är de, hur kan stödet förstärkas genom vår samverkansmodell?
Petter Berg, utvecklingsledare, Elisabet Johansson, utvecklingsledare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Hur arbetar vi i projektet Balder för att stödja unga som varken arbetar eller studerar till jobb eller studier? Samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling
Roya Havtash, samordnare för projektet Balder, Insjörikets Samordningsförbund i Västra Götaland

Communities That Care (CTC) – att arbeta förebyggande och främjande i lokalområdet
Birgitta Månsson, utvecklingsledare prevention Malmö stad

Vad tjänar vi på ett samordnat förebyggande och främjande arbete inriktat på barn och unga?
Camilla Pettersson, forskare, institutionen för neurovetenskap

Trygg i Norrtälje – det samordnade förebyggande och främjande arbetet lönar sig både på individ- och samhällsnivå
Sofie Ahlholm, samordnare i Norrtälje

Våldsförebyggande arbete i Botkyrka redovisas och film om arbetet i Norrtälje och Botkyrka
Sofi Hermansson, enhetschef våldspreventivt center, Botkyrka kommun

Ett stort antal aktörer samverkar för att utveckla boendemiljö och samarbetet med föreningslivet – projektet Reinvent presenteras
Malin Gawell, fil dr, docent i företagsekonomi och socialt entreprenörskap och Lisa Kings, Södertörns högskola

Scroll to top