Ordföranden har ordet, 19/4 2024

Idag har vi skickat in vårt remissvar på Narkotikautredningen. Eftersom vi främst arbetar med seminarier och konferenser har vi avgränsat våra synpunkter på det området.

Vi lyfter särskilt vikten av att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för sammanställning och implementering av kunskapsbaserade metoder, men även förslaget att evidensbaserade metoder integreras i grundutbildningar och att fortbildningar genomförs kontinuerligt. Vi lyfter även förslaget på att utreda hur ett nationellt forskningscentrum skulle kunna inrättas för prevention, vård, stöd och skadereducerande insatser som de föreslår att uppdra till Forte att genomföra.

När det gäller konferenser så har vi just bjudit in till en konferens på temat

En hållbar socialtjänst kräver förstärkning av tidigt förebyggande insatser

Som syftar till att stimulera verksamheter att förbereda och inleda det omställningsarbete som krävs i socialtjänsten när den nya lagen kommer – som kommer att aviseras genom en lagrådsremiss före sommaren, men som inte kommer att träda i kraft förrän den 1/7 2025.

Inbjudan och konferensprogrammet ligger på vår hemsida så den kan man redan anmäla sig till.

 

Den 16 april genomförde vi också ett digitalt seminarium med Skolverket och Socialstyrelsen om Hur tidiga och samordnade insatser för barn och unga kan förstärkas. Den ppt som presenterades går att ladda ner från vår hemsida.

 

Nu har jag varit ordförande i RFMA och Stiftelsen RFMA i fyra år och jag har nu beslutat mig för att avgå eftersom jag tycker att en yngre förmåga ska ta över.

Det har varit både stimulerande och väldigt roligt att vara ordförande – både att jobba med en väldigt kompetent styrelse men också att möte praktiken och deras behov genom våra konferenser och seminarier. Vem som kommer efterträda mig kommer ni få information om efter årsmötet den 21 maj.

 

Dagen efter årsmötet kommer vi ha vårt sista seminarium vars tema är

Behandlingsplanering i tvångsvård och kommer genomföras den 22/5 kl 10-11.

Inbjudan till det seminariet ligger redan på hemsidan.

 

Gunborg Brännström, ordförande

Scroll to top