Anpassa insatserna inom beroendevården till brukarnas behov

Kort och långsiktiga effekter av alkohol och narkotika somatiskt, psykiskt och kognitivt? Kristina Berglund, docent i psykologi, lektor på Göteborgs universitet, föreståndare för CERA Motivation ­ hur fångar vi den? Arne Gerdner, socionom, certifierad alkohol­ och drogbehandlare, senior professor i socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping Utredningsprocessen ­ vad behöver vi initialt veta och vad...

Fysisk aktivitet som skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och beroende för barn och unga 9 februari

Hur kan samhället bli bättre på att främja fysisk aktivitet bland unga? Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS Regeringens förslag på införande av fritidskort ­ hur ska det fungera? Petra Norebäck, statssekreterare hos socialminister Jakob Forsmed Jämlik hälsa för alla ­ insatser för barnfamiljer i socioekonomiskt svaga områden. Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare, En Frisk generation E­sport,...

Läkemedelsberoende 8 november 2022

Narkotikaklassade läkemedel har en viktig funktion vid särskilt svåra problem och under kort tid. Med narkotikaklassade läkemedel avses lugnande medel s.k. bensodiazepiner, sömnmedel och smärtstillande medel dvs opioider. Narkotikaklassade läkemedel kan vara beroendeframkallande. Långvarig användning av narkotikaklassade läkemedel kan leda till en mängd biverkningar, varav de mer allvarliga är ökad ångest, depression, försämrad sömn, allmän...

Spel om pengar

Spel om pengar har tydliga samband med ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem. Det är vanligt att personer med spelproblem även har problem med alkohol, droger och psykisk ohälsa. Genom att förebygga spelproblem kan vi minska psykisk ohälsa och allvarliga konsekvenser som suicid. Sedan 2018 har kommuner och regioner ett uttalat ansvar när det gäller...

Äldre och alkohol

Äldres alkoholkonsumtion behöver uppmärksammas mer i hälso-och sjukvården. Dessutom brister samarbetet inom socialtjänsten mellan de som arbetar med missbruk respektive äldreomsorg. Socialstyrelsens Öppna Jämförelser för äldreomsorgen som redovisades juni 2021 visade att runt hälften av kommunerna hade en samordning mellan äldreomsorgen och missbruksenheten. Bara 20 procent av kommunerna har rutiner som visar hur handläggare...

Lokalsamhället som förebyggande och främjande arena

Konferensen syftade till att öka kunskapen om hur lokalsamhället kan förebygga sociala problem som ofta har en koppling till alkohol- och narkotikaanvändning. Den uppmärksammade hur lokalsamhället kan förebygga sociala problem som ofta har en koppling till alkohol- och narkotikaanvändning. Det är särskilt angeläget när socialtjänsten nu förväntas stärka sitt förebyggande arbete. Vi breddar perspektivet...

RFMA:s digital konferens samsjuklighet

Konferensen diskuterade vilka brister finns i dagens stöd till personer med beroende och samtidig psykisk ohälsa. Samsjuklighetsutredningens förslag för att förbättra situationen presenterades och olika aktörer gav sin syn på situationen idag och hur förändringen ska gå till. Konferensen var indelad i fem områden Samsjuklighetsutredningens förslag Vad har gjorts och vad görs idag? Implementering...

Scroll to top