Kommande

Föräldraskapsstöd – digital konferens 10 februari (heldag)

Varför är det viktigt att stödja föräldrar i föräldraskapet i syfte att förebygga missbruk, psykisk ohälsa och andra sociala problem hos deras barn? Vad behöver föräldrar med barn som har neuropsykiatriska problem för stöd? Vilket stöd får utrikesfödda föräldrar, föräldrar i vård för beroende/psykisk ohälsa och föräldrar i fängelse? Vad säger forskningen om effekter av de metoder som används mest?

Barn som tidigt i livet bryter mot normer löper större risk än andra att utveckla problem och ett kriminellt beteende i vuxen ålder. Det är viktigt med tidigt förebyggande insatser i syfte att förebygga problem, missbruk och psykisk ohälsa. En bra relation till föräldrar är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn. Genom stöd i sin föräldraroll får föräldrar bättre förutsättningar att bygga upp en god relation, en god kommunikation, tydliga gränser och att samarbeta med andra föräldrar om problem uppstår. Alla föräldrar kan behöva tips och stöd, men det är viktigt att anpassa föräldrastödet till olika åldrar och olika problem.

Konferensen är indelad i följande områden:

  • Nationell strategi för föräldraskapsstöd – vilka metoder används mest?
  • Vad säger forskningen när det gäller effekter av olika metoder, implementering etc.?
  • Vad bör insatserna innehålla? Exempel på metoder för att anpassa stöd till olika föräldragrupper ges
  • Vad bör förbättras?
  • Vad krävs för en hållbar utveckling dvs för att varje geneneration föräldrar ska få stöd?

Konferensen inleds av Tony Bohman på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd som bland annat kommer redovisa den nationella strategin. Psykolog Martin Forster som deltagit i utvecklingen av olika föräldraskapsstödsprogram och idag forskar kring några av programmen kommer att redovisa vad forskningen säger om effekter och vikten av implementering.

Konferensen sänds digitalt på Zoom. En länk kommer att mejlas ut efter den sista anmälningsdagen. Den sista anmälningsdagen är den 3 februari 2022.

Tid:                   Torsdagen den 10 februari 2022 kl.09.00 – 16.00

Kostnad:           1250:- +moms per person/ 5000:- +moms för fem personer från samma arbetsplats som anmäls av en person.

Anmälan till konferensen med namn, arbetsplats, fakturamottagarens e-postadress, datum för konferensen görs via e-post till konferens@rfma.se. Om e-faktura krävs lägg till rätt e-postadress samt referensnummer. Om du anmäler fem personer från samma arbetsplats måste alla e-postadresser anges. OBS! Anmälan är bindande, men skulle du få förhinder kan du anmäla en kollega. Avgiften kommer att faktureras per mejl i samband med att du anmäler dig. Om du har frågor, kontakta Maria Laag på mobil: 070 – 679 53 00 eller via e-post till maria.laag@gmail.com.                     

 

Scroll to top