RFMA:s digital konferens samsjuklighet

Konferensen diskuterade vilka brister finns i dagens stöd till personer med beroende och samtidig psykisk ohälsa. Samsjuklighetsutredningens förslag för att förbättra situationen presenterades och olika aktörer gav sin syn på situationen idag och hur förändringen ska gå till. Konferensen var indelad i fem områden Samsjuklighetsutredningens förslag Vad har gjorts och vad görs idag? Implementering...

RFMA:s digitala konferens om uppföljning av beroendevården

Om vården ska få avsedd effekt måste insatserna systematiskt följas upp både på individ och verksamhetsnivå. Konferensens fokus var att tydliggöra hur missbruks- och beroendevården kan följas upp på individ- och verksamhetsnivå och hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan utveckla innehållet i sitt arbete systematiskt.  Det finns många enkla metoder för att följa...

RFMA:s digitala konferens om förebyggande insatser

Frågeställningen för denna konferens var hur tidiga förebyggande insatser mot alkohol- narkotikabereonde och kriminalitet kan stärkas bland barn och unga. Konferensen hade fokus på att tydliggöra vad förebyggande insatser är och vilka konkreta insatser som kan implementeras. Konferensen sändes digitalt på zoom och hade 130 deltagare. I programmet nedan finns de presentationer som föreläsarna...

Covid-19 och psykisk hälsa, alkohol-, narkotika- och spelberoende

Coronapandemin kom plötsligt. En del hamnade i karantän, en del blev deltidspermitterade, en del företag gick i konkurs, en del blev arbetslösa, många äldre avled utan anhöriga på dödsbädden, många fick problem att få tid i vården även för andra problem, många blev sjukskrivna, många gymnasieelever tvingades plugga hemifrån och många vuxna fick sitta...

Behandling och stöd av unga som varken arbetar eller studerar och missbruk – förekomst, orsaker, åtgärder

Uppskattningsvis ca 150 000 personer i åldrarna 13 till 29 år saknar den fasta förankring i samhället som arbete och studier ger. Många av dessa har på olika sätt varit föremål för samhällets insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, insatser på institution, i familjehem eller i kriminalvård.  Personernas livssituation är ofta svår att påverka...

Beroende och samtidig psykisk ohälsa

Socialstyrelsen redovisade i november 2019 en kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Kartläggningen, som var ett regeringsuppdrag, hade fokus på personer med stora vårdbehov och komplicerad samsjuklighet. I uppdraget analyserades hur samverkan mellan och inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten fungerar och hur samverkan påverkar förutsättningarna för god vård och...

Scroll to top