Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Nya konferenser

Tisdag den 18 februari 2020

Rätt behandling på rätt sätt - MI och MET - användning, utbildningsbehov, utveckling och kvalitetsvärdering                                  

ABF-huset, Stockholm

RFMA vill med denna konferens sprida information om de kliniska möjligheter som står till buds när det gäller användningen av MI (Motiverande samtal) och MET (motivational Enhancement Therapy) samt bidra till diskussionen om hur utbildningsbehov och kvalitetssäkring kan tillgodoses.

Vi vill också informera om den teoretiska grund som MI och MET vilar på samt informera om hur behandlingssamtalen genom kodning bättre kan bedömas och kvalitetssäkras'

Kostnad 950 kr.

Anmälan till konferensen med namn, fakturaadress och arbetsställe görs senast den 13februari 2020 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se

Inbjudan och program

_____________________________

Tisdag den 21 april 2020

Behandling och stöd av unga som vare sig arbetar eller studerar med personlighetsproblem, missbruk och kriminalitet – förekomst, orsaker, åtgärder.

ABF-huset, Stockholm

Många problem hos vuxna med den psykiska och sociala hälsan grundläggs i barn- och ungdomsåren. Lyckas man tidigt få kontakt med dessa personer och sätta in effektiva åtgärder sparas självfallet mycket lidande och även ekonomiska resurser. Strategier, och program som tidigt kan sättas in i den unges liv och ersätta riskfaktorer med friskfaktorer är därför helt avgörande.

Man räknar idag med att ca 150 000 personer i åldrarna 13 till 29 år saknar den fasta förankring i samhället som arbete och studier ger. Många av dem har på olika sätt varit föremål för samhällets insatser på institution, i fosterhem eller i kriminalvård. En uppväxt präglad av föräldrasvikt är vanlig. Vanlig är också känslan av skam och misslyckande. Personernas livssituation är ofta svår att påverka och bryta

.

Mot denna bakgrund anordnar RFMA en konferens som har till syfte att redovisa och diskutera nya och effektiva metoder för utredning, vård och behandling.

                                                                                                                                                                                      

Kostnad 950 kr.

Anmälan till konferensen med namn, fakturaadress och arbetsställe görs senast den 16 april år 2020 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se 

Inbjudan och program

______________________________

    

Fler konferenser år 2020 är under planering. Information kommer senare på hemsidan eller per e-post. Upplysningar kan även erhållas per e-post från tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller per telefon 070-556 18 60.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se
Om oss

Konferenser
Kommande
Genomforda

      Äldre


Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Konferenser
RFMA Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk