En hållbar socialtjänst kräver utveckling av tidigt förebyggande insatser

Definitioner av förebyggande insatser Håkan Leifman, doktor i sociologi, styrelseledamot i Stiftelsen RFMA Tidiga förebyggande insatser för riskgrupper Peter Hagberg, enhetschef barn och unga, Lunds kommun Samverkan i det brottsförebyggande arbetet fokus på unga i tonåren SIG och SSPF Fältarbetarrollen Anders Bolund, utredare BRÅ Vad prioriterar vi i förändringsarbetet i Lunds kommun förändring i...

Alkohol och andra drogers påverkan på våld i nära relation

Betydelsen av alkohol och narkotika för våld i nära relation Gunnel Hensing, Göteborgs universitet Missbruk och utsatthet för våld (ingen ppt) Zainal Kamil, Nationellt centrum för kvinnofrid Dödligt partnervåld mot unga Sara Skott, Mittuniversitetet Kommunernas förutsättningar i arbetet med mäns våld mot kvinnor – en kartläggning Robert Kristiansen, Jämställdhetsmyndigheten Samtal med våldsutsatta kvinnor (ingen...

Narkotikautredningen

7 februari Narkotikautredningens uppdrag och huvudsakliga förslag Thomas Lindén, särskild utredare i Narkotikautredningen Fördjupning av några av förslagen ­ tidiga vårdinsatser för unga och uppföljning av vårdinsatser Lina Pastorek, huvudsekreterare i Narkotikautredningen Skattning av omfattningen av det skadliga bruket/beroendet Anders Ledberg, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet Minskad dödlighet/skadereducerande insatser Anders Håkansson, professor...

Unga med substansbruksproblem

Vad hade de personer som kom till Maria mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö för problem år 2021 och hur såg trenderna ut. Mikael Dahlberg, Linneuniversitetet Hur såg de psykiska problemen ut bland ungdomar i öppenvård för substansbruksproblem i elva svenska städer. Torkel Richert, Malmö universitet Skillnader mellan flickor och pojkar i psykiska problem...

Kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar och skadligt bruk/beroende

Konferensen syftade till att fördjupa kunskapen om nedsatta kognitiva funktioner vid intellektuell funktionsnedsättningar (IF) och vid andra neuropsykiatriska diagnoser (npf) t.ex ADHD och autism. Personer med endast kognitiv förmåga missas ofta i utredning av beroendeproblematik, trots att de ofta har en förhöjd risk på grund av sina svårigheter. Konferensen gav fördjupade kunskaper om den...

Anpassa insatserna inom beroendevården till brukarnas behov

Kort och långsiktiga effekter av alkohol och narkotika somatiskt, psykiskt och kognitivt? Kristina Berglund, docent i psykologi, lektor på Göteborgs universitet, föreståndare för CERA Motivation ­ hur fångar vi den? Arne Gerdner, socionom, certifierad alkohol­ och drogbehandlare, senior professor i socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping Utredningsprocessen ­ vad behöver vi initialt veta och vad...

Legalisering av cannabis – vad kan det få för effekter?

Under de senaste åren har det varit flera som lyft frågan om legalisering av cannabis. Syftet med denna konferens var att med stöd av forskare och andra aktiva fördjupa kunskapen om vad legalisering av cannabis kan få för konsekvenser. Legalisering av cannabis ska inte förväxlas med avkriminalisering. Konferensen hade fokus på följande frågeställningar: 1....

Fysisk aktivitet som skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och beroende för barn och unga 9 februari

Hur kan samhället bli bättre på att främja fysisk aktivitet bland unga? Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS Regeringens förslag på införande av fritidskort ­ hur ska det fungera? Petra Norebäck, statssekreterare hos socialminister Jakob Forsmed Jämlik hälsa för alla ­ insatser för barnfamiljer i socioekonomiskt svaga områden. Janna Hellerup Ulvselius, generalsekreterare, En Frisk generation E­sport,...

Läkemedelsberoende 8 november 2022

Narkotikaklassade läkemedel har en viktig funktion vid särskilt svåra problem och under kort tid. Med narkotikaklassade läkemedel avses lugnande medel s.k. bensodiazepiner, sömnmedel och smärtstillande medel dvs opioider. Narkotikaklassade läkemedel kan vara beroendeframkallande. Långvarig användning av narkotikaklassade läkemedel kan leda till en mängd biverkningar, varav de mer allvarliga är ökad ångest, depression, försämrad sömn, allmän...

Spel om pengar

Spel om pengar har tydliga samband med ekonomiska, sociala och hälsomässiga problem. Det är vanligt att personer med spelproblem även har problem med alkohol, droger och psykisk ohälsa. Genom att förebygga spelproblem kan vi minska psykisk ohälsa och allvarliga konsekvenser som suicid. Sedan 2018 har kommuner och regioner ett uttalat ansvar när det gäller...

Scroll to top