Remissvar, synpunkter och yttranden

RFMAs synpunkter på:

Vård och insatsprogrammet skadligt bruk/missbruk och beroende

Arbetet med att ta fram ett vård- och insatsprogram för skadligt bruk/missbruk och beroende är viktig och kan bidra till att fler får tillgång till konkret kunskap som kan behövas i praktiken. Vi uppskattar att det inledningsvis lyfts fram vikten av att utgå från brukarnas problem, behov och tidigare erfarenheter på individnivå och att tillvarata brukarnas synpunkter i utveckling av vården på verksamhetsnivå.

Men RFMA bedömer att programförslaget är i ett ofärdigt skick. Det framgår inte tydligt vem som egentligen är målgruppen. Det saknas tydliga definitioner av bland annat riskbruk, missbruk, skadligt bruk och beroende och vad som avses med förebyggande insatser. Det kan också eventuellt behövas en inledande reflektion kring diagnos- och skattningsmetoder.

Beskrivningen av socialtjänstlagen har inte fokus på missbruk specifikt. Här borde man utgå från lagens 5 kap eller tex 3 kap §7 om socialnämndens ansvar att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.

När det gäller insatser inom socialtjänsten under lagar och regler är det spretigt och otydligt beskrivet. Här nämns t.ex. Lag (2011:453) som i själva verket ska vara Lag (2001:453). Vi funderar också på varför offentlighet och sekretess bara nämns under avsnittet om Socialtjänst eftersom det även gäller inom hälso- och sjukvård och elevhälsa.

Under ”Andra lagar och regler” finns endast två punkter nämnda: Föräldrabalken och Socialstyrelsens allmänna råd om dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU osv. Vi ser inte detta som ett genomtänkt urval! Även Samordnad Individuell Plan (SIP) beskrivs men utan hänvisning till relevanta lagar och regler. Under hyperlänken, rubriken ”Kunskapsläge” nämns att SIP är ett lagkrav för ”patienter” som behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Klienter inom socialtjänst nämns inte.

Om vård- och insatsprogrammet ska vara till nytta för personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa krävs det – enligt vår uppfattning – en omarbetning av programmet så det blir mer stringent, en faktagranskning av en jurist och en bättre balans mellan insatser i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Gunborg Brännström
Ordförande
RFMA (Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk)

Scroll to top