Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk
RFMA är en politiskt oberoende riksorganisation som sedan lång tid arbetat med opinionsbildning inom missbruksområdet och med institutionsbaserad vård och behandling.

För närvarande är förbundet i första hand inriktat på att vara en plats för diskussion och kunskapsutbyte när det gäller alkohol- och narkotikafrågor för personer verksamma inom sjukvårdens beroendevård och psykiatri, inom socialtjänsten och inom institutionsvård och kriminalvård. Formen för detta är konferenser och seminarier, artiklar i tidskrifter samt remissyttranden och bokförsäljning. Den valda inriktningen beror på att det länge saknats ett forum där personal med olika kompetenser och erfarenheter inom området kan mötas och diskutera och utvecklas.

RFMA har mot denna bakgrund skapat en styrelse bestående av personer verksamma inom områden som ligger nära eller inom den valda verksamhetsinriktningen. RFMA har också ansett det angeläget att i styrelsen ha med såväl forskare som personer verksamma i den vardagliga missbruksvården och behandlingen.


Verksamhet

Under de senaste åren har RFMA bla anordnat konferenser om kvinnors missbruk, om läkemedelsmissbruk, om förtrogenhetskunskapens roll och betydelse i arbetet med missbrukare av alkohol, narkotika och läkemedel, om förekomsten av våld i vård och behandling, om dubbeldiagnoser, spelmissbruk etc. Deltagare har framförallt varit personer som arbetar inom socialtjänst, kriminalvård och sjukvård. Konferenserna har genomgående varit mycket välbesökta.

Den inriktning på verksamheten som varit de senaste åren kommer RFMA att ha också fortsättningsvis. På kort sikt innebär det bla konferenser om ungdomars missbruk och brottslighet, de goda vårdkedjornas betydelse i rehabiliteringsarbetet, gravida kvinnor och missbruk, anknytningsprocessens betydelse för utveckling av mogna och stabila människor, missbruk och personlighetsstörning, spelmissbruk etc


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se


Om oss
Presentation
Styrelsen

Konferenser

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Presentation