Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Äldre konferenser

Mot en bättre missbruks- och beroedevård - kan den lokala missbrukarvården bli en lärande organisation?

Torsdag den 30 maj 2013, ABF-huset, Katasalen, Stockholm.

Tillkomsten av de nationella riktlinjerna för fem år sedan och den under år 2011 avslutade Missbruksutredningen har lett till att missbruksvården blivit föremål för ny uppmärksamhet och diskussion. Diskussionen har i huvudsak rört ambitionerna att göra missbruks- och beroendevården mer evidensbaserad samt för- och nackdelar med att flytta huvudansvaret för socialtjänsten till hälso- och sjukvården. På denna konferens diskuterades hur sådana utvecklingsmöjlig-heter kan se ut under olika yttre villkor.Bland annat redovisades olika försök att utveckla den lokala missbruksvården i Danmark (där vården i huvudsak är kommunaliserad), i Norge (där vården är förstatligad) och i Sverige där huvudmannaskapet traditionellt varit delat mellan kommuner och landsting.

Presentationer

Lokal behandling av alkohol- och narkotikamissbruk i Danmark: organisering, evidens och lärande. Mads Uffe Pedersen, professor, Psykologisk Institut, Center för Rusmiddelsforskning, Aarhus universitet.

Bilder

 

Åt var och en vad hon behöver - om möjligheter att göra den lokala missbruksvården till en lärande organisation. Jan Blomqvist, professor i sociologisk alkoholforskning, SoRAD, Stockholms universitet.

Bilder

 

Arbetet med riktlinjer för rusmedelsvården i Norge: om förutsättningar för att skapa förtroende. Espen Andreas Enoksen, cand. polit., daglig leder. Regionalt kompetansesenter for rusmiddel-forskning i Helse Vest, Stavanger.

Bilder

_____________________

 

Housing first - bostadens betydelse för rehabilitering av personer med komplexa vård och behandlingsbehov samt missbruk. Onsdagen den 10 april 2013, ABF-huset Stockholm.

På denna konferens diskuterades erfarenheter av att ge missbrukare tillgång till egen bostad utan att kräva drogfrihet innan.

 

Varför en egen bostad har så stor betydelse för rehabiliteringen.

Connie Donmarco, RFHL, Musketörerna, Sollentuna.

Connie berättade med utgångspunkt från egna erfarenheter om vad en bostad – ett eget hem – betyder.

 

Bostadens roll för rehabiliteringen av personer med komplexa vård- och behandlingsbehov samt missbruk – en översikt och en genomgång av de grundläggande idéerna bakom bostadens roll när det gäller rehabiliteringen av personer med missbruk och komplexa vård och behandlingsbehov.

Marcus Knutagård, universitetslektor, Lunds universitet

Bilder

 

Erfarenheter från Stockholm, Göteborg, Malmö och Hälsingborg om bostadens roll i behandlingsarbetet.

Göteborg: Per Holm, utvecklingsledare samt Marie Hedström, psykiatrisjuksköterska, Social Resursförvaltning, Göteborg.

Bilder

 

Malmö och Hälsingborg: Marcus Knutagård, universitetslektor, Lunds universitet.

Stockholm: Maria Andersson, projektledare, socialförvaltningen, Stockholm.

Bilder

 

Svårigheter att genomföra komplexa sociala projekt - om implementering av ny verksamhet.

Staffan Johansson, professor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Bilder

 

Svenska bostäders syn och erfarenheter av bostäder till personer med komplexa vård- och behandlingsbehov samt missbruk.

Fredrik Juhnell, enhetschef, Svenska Bostäder, Stockholm.

 

Framgångs- och riskfaktorer när det gäller att uppnå ett stabilt boende för personer med komplexa vård- och behandlingsbehov samt missbruk – redovisning av en utvärdering om bostadens betydelse.

Mats Blid, lektor i socialt arbete, Mittuniversitetet.

Bilder

_________________________

 

Spel och spelberoende

Onsdagen den 28 november 2012, ABF-huset i Stockholm.

På denna konferens beskrevs drivkrafter bakom spel och spelmissbruk. förekomsten av ärftlighetsfaktoirer bakom spelmissbruk och varför vissa hamnar i ett okontrollerat spelande. Behandlingsmetoder som har evidens när det gäller att komma tillrätta med spelmissbruket redovisades. Den canadensiska forskaren professor David Hodgins (Läs mer) som särskilt intresserat sig för "natural recovery" medverkade denna gång.

Drivkrafter bakom spel och spelmissbruk – flykt, spänning och förhoppningar samt hur spelandet och spelmissbruket förändrats över tid.

Per Binde, docent i socialantropologi, Göteborgs universitet.

Bilder

 

Varför hamnar vissa i ett okontrollerat spelande och blir spelmissbrukare. Former av missbruk och vilka uttrycka missbruket kan ta sig.

Jakob Jonsson, leg.psykolog, Spelinstitutet, Stockholm.

Bilder

 

Ärftlighetsfaktorer bakom spel och spelmissbruk.

Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet.

 

Natural and brief treatment assisted recovery in gambling disorders. "Spontanförbättring och korttidsintervention vid spelproblem".

David Hodgins, professor, Canada.

Bilder

 

Evidensbaserade behandlingsmetoder och faktorer som predicerar utfall vid psykologisk behandling av spelproblem.

Henrik Josephson, leg. psykolog, Centrum för psykiatri-

forskning, Stockholm

Bilder

________________________

 

MISSBRUK OCH FÖRÄLDRASKAP

Torsdagen den 15 november 2012. Huddinge

RFMA har anordnat ett flertal konferenser på temat Graviditet och missbruk eftersom såväl barn som föräldrar behöver ett aktivt stöd. Också berörd personal har stort behov av att utveckla sin kompetens i arbetet med barn som växer upp med missbrukande föräldrar. Även föräldrarna behöver stöd i sin föräldraroll i en situation som under lång tid präglats av missbruk och asocialitet. På denna konferens diskuterades den situation som föräldrar och barn befinner sig i under graviditeten. Man belyste också hur ett utvecklande samtal kan skapas med föräldrar med missbruk om barnens känslomässiga och fysiska behov och den forskning och de metoder som finns att tillgå om man vill få till stånd en konstruktiv dialog. De särskilda förhållanden som gravida som placeras på LVM institution lever redovisades liksom förhållandena för de barn vars föräldrar behandlas med buprenorphine (Subutex).


STÖD OCH OMSORG TILL FÖRÄLDRAR MED MISSBRUK UNDER GRAVIDITETEN – stödbehov, metod, det uppsökande arbetes betydelse, organisation, samverkan.
Åsa Magnusson, leg. läkare, Rosenlundskliniken, Beroendecentrum Stockholm.

Bilder

MISSBRUK OCH FAMILJ - två metoder för att stärka föräldraskapet och hjälpa barnen att komma till tals. Presentation av att "Föra barnen på tal" och ”Beardslees familjeintervention”. Heljä Pihkala, överläkare, psykiatriska kliniken, Skellefteå sjukhus.

Bilder

FÖRÄLDRAR SOM BEHANDLAS MED BUPRENORPHINE (SUBUTEX) - redovisning av en studie om förmågan att klara föräldraskapet i samband med subutex - behandling och barnens situation och behov.
Viveka Sundelin Wahlsten, docent, psykolog, inst. för Neurovetenskap, barn och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet.


GRAVIDA MISSBRUKARE INOM LVM VÅRDEN - redovisning av en nyligen publicerad studie om kvinnor som varit gravida i samband med placering inom LVM vården (antal, när i graviditeten de omhändertas, missbrukssituation, utfallet av graviditeterna mm).
Therese Reitan, forskningsledare, Statens institutionsstyrelse

Bilder

BARNS BEHOV AV STÖD OCH HJÄLP VID BRISTER I OMSORGEN FRÅN FAMILJ OCH NÄRA OMGIVNING – vanliga omsorgsbehov hos barn som växt med missbrukande föräldrar och metoder för att tillgodose omsorgsbrister.
Frid Hansen, fagsjef/ psykologspesialist, Borgestadklinikken, Skien, Norge

 

____________

 

Integrerad behandling vid alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar

Stockholm/Huddinge den 18 april 2012, Norrbotten-Sunderby tisdag 17 maj, Sundsvall onsdag den 25 maj 2011, Malmö torsdag den 9 juni 2011, Jönköping den 14 september 2011

Personer med samsjuklighet, de som har en kombination av psykisk störning och alkohol- och drogproblem hamnar ofta mellan stolarna. Socialtjänsten hanterar inte psykiatriska diagnoser och psykiatrin gtar inte emot patienter med pågående alkohol- och drogproblem. Ett evigt Svarte Petterspel uppstår och patienten/klienten riskerar att inte få adekvat hjälp. En fungerande lösning kräver att man behandlar den psykiska störningen och missbruket samtidigt och på ett samordnat sätt.

För att ge verksamma inom bland annat socialtjänst beroendevård metoder för att praktiskt arbeta med integrerad behandling av personer med alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar har utarbetats en handbok med titeln ”Behandling för de mest utsatta – integrerad behandling vid komplexa vårdbehov”. Handboken är utarbetad av Stefan Borg och Peter Wirbing, verksamhetschef respektive utbildningsledare på Beroendecentrum Stockholm. Medförfattare i boken är psykologerna Liria Ortiz och Hugo Wallén.

Fyra regionala konferenser med utgångspunkt från boken har hållits under våren 2011 samt en under hösten 2011 samt i april 2012.

Under konferensernas första del har några av de arbetssätt för integrerad behandling som presenterats i boken beskrivits av författarna. Under konferensernas andra del har goda exempel på pågående integrerad behandling i regionen beskrivits.

Här är en länk till boken "De mest utsatta" Wirbing-Borg

__________________

 

Missbruk och psykisk störning samt former för behandling
–Konferens med professor Kim Mueser, Dartmouth Medical School
Stockholm den 21 november 2011. Lyran konferens, Sveavägen 77.

I samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk (RFMA) har under årens lopp anordnat en lång rad konferenser om psykisk störning och missbruk. Den 21 november 2011 och i mars 2009 bjöd vi in professor Kim Mueser, som är den ledande forskaren i världen när det gäller socialpsykiatriska frågor med anknytning till missbruk. Mueser är verksam vid Dartmouth Medical School, USA, och har utarbetat en lång rad artiklar och böcker i ämnet.

Föreläsningens olika delar kommenterades utifrån svenska förhållanden. Konferensen arrangerades i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting

_____________________

 

Missbruksutredningen slutbetänkande - presentation och kommentarer

(SOU 2011:35)

Fredagen den 9 september år 2011 .

Förslagen presenterades och motiveradess av regeringens särskilda utredare, Gerhard Larsson.

____________________

 

Vägar in i spelmissbruk och vägar ut ur missbruket

Ett seminarium om drivkrafter bakom spelande och spelmissbruk samt om olika vägar ut ur spelmissbruket hölls den 7 februari 2012.

Spelproblem eller i allvarliga fall spelberoende har stora likheter med de problem som drogmissbruk i olika former kan ge upphov till. Spelandet kan därigenom både förorsaka och förvärra sociala och psykiska problem hos såväl den enskilde spelaren som hos spelarens familj och övriga omgivning. Det samhälleliga ansvaret för att ta sig an spelproblemen hos enskilda är inte slutgiltigt utrett och därför kan skillnaderna i behandlingsinsatser och behandlingsambitioner vara stora. Numer finns emellertid metoder som både enskilt och i grupp visat sig ge goda resultat. Särskilt gäller det KBT och MI.

_____________

 

Kris och krishantering i arbetslivet

Fredagen den 13 maj 2011 hölls en konferens om hur kriser i arbetslivet ska bemötas. Arbetslivets organisation och arbetsledningens beredskap och kunskap om vad som ger god effekt när det gäller stöd och hjälp i kritiska situationer har avgörande betydelse när det gäller att undvika framtida men för den enskilde. Hur olika insatser skall prioriteras, vad som är akut och vad som kan vänta och vem som skall göra vad blir då centrala frågor att ta ställning till.

_____________________________

 

Strategier för att komma tillrätta med missbruk och antisocialt beteende hos yngre

Onsdagen den 4 maj 2011 och tisdagen den 9 november 2010 holls konferenser om missbruk och antisocialt beteende hos yngre. Personer som tidigt i livet börjar använda droger och alkohol samt ägnar sig åt kriminalitet och antisocialt beteende tenderar att bli kvar i detta resten av livet. Strategier, metoder och program som tidigt kan sättas in i den unges liv för att motverka ett antisocialt beteende och ersätta riskfaktorer med friskfaktorer är därför helt avgörande.

 

___________________

 

Spel och spelmissbruk - teori, förekomst och behandlingsmetoder
Onsdagen  den 2 februari 2011

Personer med komplexa vård- och behandlingsbehov

Fredag den 1 oktober 2010

Diagnostiska principer
En heldagskonferens om "Diagnostiska principer och begrepp vid farmakologisk och psykiatrisk behandling av personer med beroende" arrangerades den 28 april 2010. Huddinge sjukhus.

Våld i nära relationer

Den 14 april 2010

Missbrukskommitténs idebetänkande.
ABF-huset, Stockholm 9 mars 2010

Personer med komplexa vård- och behandlingsbehov på grund av psykisk störning och begåvningshandikapp i kombination med missbruk. Begrepp, defintioner, diagnoser och behandling
Huddinge den 20 januari 2010


Diagnostiska principer och begrepp vid farmakologisk och psykatrisk behandling av personer med beroende
Huddinge den 17 september 2009


Att förstå, förutse, möta och bemöta våld i vård och behandlning

Huddinge 12 maj 2009

.

Missbruk och psykisk störning samt former för behandling
–Konferens med professor Kim Mueser, Dartmouth Medical School
Stockholm den 31 mars 2009


Neuropsykiatriska störningar – begrepp och definitioner, diagnoser och behandlingsbehov
Huddinge den 2 feb 2009

.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se


Om oss

Konferenser
Kommande
Genomförda
Äldre

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Äldre
konferenser