Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk

Äldre konferenser

Behandling av personer med missbruk, kriminalitet och personlighetsstörning.

Tisdagen den 22 maj 2018, ABF huset, Stockholm

Personer som är föremål för insatser inom kriminalvård, missbruksvård eller annan vård och behandling har ofta en mycket komplex psykosocial problematik. Missbruk och psykisk ohälsa och en uppväxt präglad av övergivenhet och försummelse är vanliga. Vanlig är också känslan och skam och misslyckande. Personernas livssituation är därmed ofta svår att komma till rätta med och bryta. Det finns dock behandlingsmetoder som visat sig framgångsrika när det gäller att lindra och åtgärda denna psykosociala problematik. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av det stora behovet av konstruktiva vård- och behandlingsmetoder anordnade RFMA en konferens.

Borderlinestörning och adhd -  hur skiljer sig dessa störningar åt och hur överlappar de varandra?

- hur påverkas personer med dessa störningar av det sammanhang de befinner sig

- hur låter sig starka och näst intill okontrollerbara känslor regleras och styras.

Predrag Petrovic, docent i neurologi, psykiatriker, Karolinska institutet, Stockholm

Effekter av behandling vid risk för återfall i brottslighet - redovisning av en studie gjord vid Karolinska institutet.

Natalie Durbeij, med.dr. Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet, Stockholm.

bilder från konferens 2016

Klienter för vilka schematerapi kan vara en väg – diagnoser, beteenden, livsvillkor, samsjuklighet och missbruk.

Carl Gyllenhammar, leg. läkare, leg. psykoterapeut

Bilder

DBT behandling (Dialektisk beteendeterapi) av missbruk, adhd och borderlinestörning.

Åsa Nilsonne, professor, Karolinska institutet, Stockholm

Self Compassion (självmedkänsla) – forskningsläge och kliniska erfarenheter av en metod för att bemästra misslyckanden och motgångar.

Katja Lindert Bergsten, fil.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut,

Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

ACT behandling (Acceptance and Commitment Therapy) av psykisk ohälsa och missbruk.

Fredrik Livheim, leg. psykolog, Karolinska institutet, Stockholm

Bilder

_______________ 

Spel och spelmissbruk

Vägar in i spelmissbruk och vägar ut ur missbruket - nya riktlinjer och behandlingsmetoder

Fredag den 23 mars 2018, ABF-huset, Stockholm

Fredag den 17 april 2018, Kockum Fritid, Malmö

Spel och spelberoende har stora likheter med de problem som uppstår till följd av drogmissbruk. Spelandet kan därför både förorsaka och förvärra sociala och psykiska problem hos såväl den enskilde som hos familj och övrig omgivning. Från och med den 1 januari 2018 stärks den enskildes rättigheter och möjligheter att få hjälp vid problem med spel om pengar genom att ansvaret för att bistå och hjälpa den enskilde läggs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Spelmissbruk jämställs således med drogmissbruk. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården får därigenom ansvar för att aktivt motarbeta missbruk av spel om pengar bland barn och unga samt uppmärksamma spelmissbruk som förekommer i den miljö som barn och unga vistas i.

Med dessa konferenser ville RFMA beskriva drivkrafter bakom spel och spelmissbruk och varför vissa hamnar i ett okontrollerat spelande. Belysning av detta gavs bl.a. av Stödlinjen. På konferenserna redovisades och diskuterades verksamma metoder för behandling av spelmissbruket. En central del av konferenserna handlade om Socialstyrelsens nya riktlinjer och vad de kan innebära för kommunernas och landstingens missbruksarbete.

Drivkrafter bakom spel och spelmissbruk – flykt, spänning och förhoppningar.

Jakob Jonsson, leg. psykolog, Sustainable Interaction, Stockholm (Stockholm)

Bilder

Kristina Sundqvist, leg. psykolog, fil dr, Inst f folkhälsovetenskap, Sthlms Universitet (Malmö)

Bider

Spelandets förändring över tid och vilka får problem med spel - regionala, åldersmässiga och sociala skillnader när det gäller spel och spelmissbruk.

Ulla Romild, utredare, Folkhälsomyndigheten.

Bilder 

Hur definieras spelberoende och vilka psykiatriska problem kan ligga bakom spelmissbruk och spelberoende? Hur ser sambandet ut mellan spelberoende och samsjuklighet samt vilka behandlingar är verkningsfulla?

Anders Håkansson, professor, Lunds universitet

Bilder

Det nya kunskapsstödet från Socialstyrelsen vad gäller vård och behandling av spelmissbruk och spelberoende samt det förändrade ansvaret för vård och behandling av spelmissbruk och spelberoende.

Stefan Borg, ordförande RFMA, tidigare verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm.

Bilder

Behandlingsutbud och samverkan – möjligheterna till stöd och behandling för spelproblem och spelmissbruk. Redovisning av SoRAD:s kartläggning.

David Forsström, Fil dr och forskare Institutionen för folkhälsovetenskap (Föredrag i Malmö)

Eva Samuelsson fil. dr. och forskare, Centrum för socialvetenskaplig

alkohol- och drogforskning – SoRAD, Stockholm. (föredrag i Stockholm)

Bilder

Hur ska huvudmännen hantera den nya ansvarsfördelningen mellan berörda huvudmän. (endast Stockholm)

Mikael Malm, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting

bilder

________________________

 

Metoder för att stödja barn och föräldrar vid missbruk och beroende

Tisdag den 28 november 2017

ABF huset, Stockholm

Stödet till barn med missbrukande närstående kommer vanligen alltför sent i livet inte sällan beroende på brister i kompetensen hos berörd personal samt avsaknaden av organisatoriska förutsättningarna att ta sig an problemen. Den kompetens som finns är dessutom ojämnt fördelad över landet. På denna konferens redovisades några aktuella studier av hur barn har det i missbruksmiljöer samt vilka konsekvenser traumatiska uppväxtförhållanden kan få för dem senare i livet. På konferensen presenterades studier och metoder som visar på möjligheter att läka sår som uppstått under en trasig uppväxt.

Berättelser från barn och unga i familjer med missbruk och fattigdom - om hur livet påverkas och vilket stöd de önskar.

Elisabet Näsman, seniorprofessor, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Bilder

Metoder för att stödja, hjälpa och behandla barn, familj och anhöriga vid problem till följd av missbruk och beroende.

Helle Lindgaard, Cand. psych.,Ph.d. Tidigare verksam vid

universitet i Aarhus

Bilder

Anhörigas och det sociala nätverkets roll när det gäller behandlingen av personer med drogproblem och hur påverkas anhöriga i sina liv av att en närstående missbrukar

Anette Skårner, socionom, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet.

Bilder

Standing up. Rapport om anhörigstöd

CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) Presentation av ett program inriktat på att stödja och vägleda anhöriga till personer med missbruks- problematik samt motivera närstående med beroende- problem till behandling.

Carina Bång, beteendevetare, cert. CRAFT terapeut och utbildare i MI och CRAFT.

Bilder

:_________________

 

Träning i motiverande samtal med MITI 4.2.1

Fredag den 22 september. ABF-huset, Stockholm

Dr Denise Ernst lärde ut om den senaste versionen av MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity Code).

MITI utvecklades först av Dr Theresa Moyers för 15 år sedan.

RFMA i samarbete med MI-nätverket.

MI-Nätverket etablerades i september 2016 i syfte att samla MI-utövare som vill följa vad som händer inom MI-området och kunna träffa andra utövare inom olika MI-områden t.ex. arbetsförmedling, försäkringskassa, socialtjänst, sjukvård, veterinär, miljöinspektör m.fl.

MI-Nätverket höll en heldag med Dr Denise Ernst om hur inspelning av samtal med efterföljande kodning enligt MITI 4.2.1 som är ett snabbt och roligt sätt att lära sig MI. Det är också ett sätt att vidmakthålla sin kompetens och ett sätt att kunna utveckla den alltmer och ett sätt att bekräfta kvaliteten i MI.

MIc-labs webbplats

MI-nätverket

______________________

Nätdroger & dopning

Torsdagen den 7 september 2017, ABF huset i Stockholm

Användningen av s.k. nätdroger, som inhandlas via internet har blivit ett allt större samhällsproblem. Vanligt är att substanserna har cannabisliknande och centralstimulerande effekter på användaren. Olika typer av bensodiazepiner, som inte finns registrerade i Sverige, inhandlas numera också via nätet och det gäller även olika dopningspreparat.

Användningen har gett upphov till flera allvarliga fall av förgiftning, som krävt intensivvård. Några dödsfall har också inträffat. Flera av de berörda substanserna har visat sig svåra att upptäcka vid rutinmässiga blodprovstagningar men med nya metoder har man lyckats hitta och klassificera dem.

_________________

Missbruk och föräldraskap

Fredagen den 17 mars år 2017, ABF huset, Stockholm

Såväl barn som föräldrar behöver ett aktivt stöd för att medicinska och psykosociala brister skall kunna avhjälpas vid förekomsten av missbruk och beroende. RFMA arrangerade en konferens för att höja kunskap och kompetens hos i första hand personal inom socialtjänst, elevhälsa, hälso- och sjukvård, institutionsvård, kriminalvård.

Borgestadklinikken i Norge har sedan lång tid arbetat med att utveckla metoder i frågor som berör barn i missbrukarmiljöer. De har vunnit stort erkännande och respekt för detta inte minst genom Frid Hansen som har arbetat med detta under 30 år.

Att gå ifrån ett individ- till ett familjeperspektiv förutsätter samverkan och implementering.

Peter Hagberg, socionom och processledare, Implementeringsnätverket

Bilder

Barns behov av stöd och hjälp vid brister i omsorgen från familj och nära omgivning. Vanliga omsorgsbehov hos barn som växt upp med missbrukande föräldrar samt metoder för att tillgodose omsorgsbrister. Vanliga omsorgsbrister hos barn som växt upp med missbrukande föräldrar samt metoder för att tillgodose omsorgsbrister.

Hur vården kan genomföra familjesamtal och hur vuxna partners och andra närstående kan inkluderas i vård och behandling.

Frid Hansen, seniorrådgiver/psykologspesialist,

Borgestadklinikken, Skien, Norge

Familiearbeid Bilder

Grunnkurs familieperspektiv bilder

_____________________

Behandling av personer med missbruk, kriminalitet och personlighetsstörning.

Måndagen den 23 maj och måndagen den 14 november 2016, ABF huset i Stockholm

.

Personer som är föremål för insatser inom kriminalvård, missbruksvård eller annan vård och behandling har ofta en mycket komplex psykosocial problematik. Missbruk och psykisk ohälsa, som bottnar i uppväxtförhållanden präglade av övergivenhet, försummelse, skam och en känsla av värdelöshet och misslyckande är vanliga. Personernas livsmönster är därmed ofta svåra att komma till rätta med och bryta. Det finns dock ett antal behandlingsmetoder som visat sig framgångsrika när det gäller att lindra och åtgärda denna psykosociala problematik.

____________

Barn i missbruksmiljöer

Torsdagen den 19 november år 2015, Huddinge

Stödet till barn med missbrukande närstående kommer vanligen alltför sent i livet inte sällan beroende på brister i kompetensen hos berörd personal samt avsaknaden av organisatoriska förutsättningarna att ta sig an problemen. Den kompetens som finns är dessutom ojämnt fördelad över landet. Under denna konferens redovisades några aktuella studier av hur barn har det i missbruksmiljöer samt vilka konsekvenser traumatiska uppväxtförhållanden kan få för dem när det kommer upp i vuxen ålder och själva skall utöva ett föräldraskap

___________________

Nätdroger

Förekommande substanser - användningens konsekvenser, polisens och tullens arbete.

Onsdagen den 9 september år 2015,ABF huset,  Stockholm

__________

Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården -

Boende, Sysselsättning, Sociala nätverk och anhöriga, Case Management – Läkemedel, Medicinska test och Psyko-social behandling.

Torsdagen den 7 maj 2015. ABF-huset, Stockholm

_______________

SCHEMATERAPI- behandling enskilt eller i grupp, av personer med en komplex problembild där såväl personlighetsstörning som antisocialt beteende, missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder kan förekomma

Torsdagen den 12 mars år 2015 Huddinge

__________________

Nya riktlinjer från socialstyrelsen för missbruks- och beroendevården.

Tisdagen den 2 december 2014, Huddinge

__________________

Metoder för behandling av personer med missbruk i kombination med antisocialt beteende, borderlinestörning och kriminalitet

Måndag den 22 september år 2014, Huddinge.

T

_______________

DSM 5 - psykiatrins nya diagnosinstrument 

Torsdagen den 22 maj 2014, Garnisonen, Stockholm

_________________

 

ALLIANS – avgörande för behandlingen?

- grundläggande teori bakom alliansbegreppet och vilken betydelse alliansen har i behandlingssammanhang.

Torsdagen den 8 maj 2014, ABF-huset, Stockholm

Många menar att den viktigaste faktorn bakom en lyckad terapi/behandling är att det finns en tillitsfull relation mellan behandlaren/terapeuten och patienten. En allians baserad på förtroende och tillit är med andra ord centrala för att patienten skall känna sig förstådd och respekterad. Betydelsen av tillit och respekt gäller emellertid inte bara i s.k. professionella relationer utan är också avgörande när det gäller närståendes förutsättningar att delta i arbetet med att bryta destruktiva mönster.

_______________

Schematerapi - behandling av personer med personlighetsstörning och antisocialt beteende

Onsdagen den 6 november 2013, Huddinge

____________________

Unga vuxna med antisocialt beteende

Tisdagen den 22 oktober 2013. Huddinge.

_____________________

Motiverande samtal (MI) - användningsområden och tillämpningsformer

Torsdagen den 26 september 2013. Huddinge

__________________________

 

Mot en bättre missbruks- och beroedevård - kan den lokala missbrukarvården bli en lärande organisation?

Torsdag den 30 maj 2013, ABF-huset, Katasalen, Stockholm.

_____________________

 

Housing first - bostadens betydelse för rehabilitering av personer med komplexa vård och behandlingsbehov samt missbruk. Onsdagen den 10 april 2013, ABF-huset Stockholm.

På denna konferens diskuterades erfarenheter av att ge missbrukare tillgång till egen bostad utan att kräva drogfrihet innan.

 

_________________________

 

Spel och spelberoende

Onsdagen den 28 november 2012, ABF-huset i Stockholm.

 

________________________

 

MISSBRUK OCH FÖRÄLDRASKAP

Torsdagen den 15 november 2012. Huddinge

 

______________

 

Integrerad behandling vid alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar

Stockholm/Huddinge den 18 april 2012, Norrbotten-Sunderby tisdag 17 maj, Sundsvall onsdag den 25 maj 2011, Malmö torsdag den 9 juni 2011, Jönköping den 14 september 2011

__________________

 

Missbruk och psykisk störning samt former för behandling
–Konferens med professor Kim Mueser, Dartmouth Medical School
Stockholm den 21 november 2011. Lyran konferens, Sveavägen 77.I samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting.

_____________________

 

 

Missbruksutredningen slutbetänkande - presentation och kommentarer

(SOU 2011:35)

Fredagen den 9 september år 2011 .

Förslagen presenterades och motiveradess av regeringens särskilda utredare, Gerhard Larsson.

____________________

 

Vägar in i spelmissbruk och vägar ut ur missbruket

Ett seminarium om drivkrafter bakom spelande och spelmissbruk samt om olika vägar ut ur spelmissbruket hölls den 7 februari 2012.

 

_____________

 

Kris och krishantering i arbetslivet

Fredagen den 13 maj 2011 hölls en konferens om hur kriser i arbetslivet ska bemötas. Arbetslivets organisation och arbetsledningens beredskap och kunskap om vad som ger god effekt när det gäller stöd och hjälp i kritiska situationer har avgörande betydelse när det gäller att undvika framtida men för den enskilde. Hur olika insatser skall prioriteras, vad som är akut och vad som kan vänta och vem som skall göra vad blir då centrala frågor att ta ställning till.

_____________________________

 

Strategier för att komma tillrätta med missbruk och antisocialt beteende hos yngre

Onsdagen den 4 maj 2011 och tisdagen den 9 november 2010 holls konferenser om missbruk och antisocialt beteende hos yngre. Personer som tidigt i livet börjar använda droger och alkohol samt ägnar sig åt kriminalitet och antisocialt beteende tenderar att bli kvar i detta resten av livet. Strategier, metoder och program som tidigt kan sättas in i den unges liv för att motverka ett antisocialt beteende och ersätta riskfaktorer med friskfaktorer är därför helt avgörande.

 

___________________

 

Spel och spelmissbruk - teori, förekomst och behandlingsmetoder
Onsdagen  den 2 februari 2011

Personer med komplexa vård- och behandlingsbehov

Fredag den 1 oktober 2010

Diagnostiska principer
En heldagskonferens om "Diagnostiska principer och begrepp vid farmakologisk och psykiatrisk behandling av personer med beroende" arrangerades den 28 april 2010. Huddinge sjukhus.

Våld i nära relationer

Den 14 april 2010

Missbrukskommitténs idebetänkande.
ABF-huset, Stockholm 9 mars 2010

Personer med komplexa vård- och behandlingsbehov på grund av psykisk störning och begåvningshandikapp i kombination med missbruk. Begrepp, defintioner, diagnoser och behandling
Huddinge den 20 januari 2010


Diagnostiska principer och begrepp vid farmakologisk och psykatrisk behandling av personer med beroende
Huddinge den 17 september 2009


Att förstå, förutse, möta och bemöta våld i vård och behandlning

Huddinge 12 maj 2009

.

Missbruk och psykisk störning samt former för behandling
–Konferens med professor Kim Mueser, Dartmouth Medical School
Stockholm den 31 mars 2009


Neuropsykiatriska störningar – begrepp och definitioner, diagnoser och behandlingsbehov
Huddinge den 2 feb 2009

.


RFMA • Box 450 62 • SE-104 30 Stockholm • E‑mail:info@rfma.se


Om oss

Konferenser
Kommande
Genomförda
Äldre

Kurser

Böcker

Länkar

Medlem
Äldre
konferenser